Navigácia

PROJEKT APROGEN

 

Riaditeľ ZŠ P.O.Hviezdoslava  na základe Zákona č. 245 /2008 Zz. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 105 ods. 4 vydáva

Kritériá na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania detí alebo žiakov pre prijímanie do triedy pre mimoriadne nadaných žiakov

Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu  po diagnostike vykonanej zariadením výchovnej prevencie a  poradenstva.

Primárnym cieľom výchovno - vzdelávacieho procesu je rozvíjanie celkového potencionálu vysoko nadpriemerných intelektových  schopností nadaných detí.

Výber do tried programu AGROGEN je zohľadnený v dvoch základných kritériách:

 • Dieťa musí byť vyšetrené psychologicky – na CPPPaP Galanta (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

        najbližšie k miestu bydliska  a dosiahnuť stanovenú hodnotu IQ a medzinárodne platnú hranicu nadania. 

 • Dieťa musí dosiahnuť určitú úroveň čítania, počítania a písania paličkovým písmom resp. i písaným písmom.

Každé dieťa sa zúčastní prijímacích pohovorov

 •  vedomostné skúšky (cca 3 mesiace pred zaškolením)
 •  potvrdenie úrovne celkového vývinu poznatkov a záujmov
 •  zistenie sociability a celkovej osobnostnej úrovne

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď
  Komenského 3064/41
  926 01 Sereď


 • riaditeľ: 031 789 75 50, 0907 582 053

  zástupca riaditeľa:
  pre I.stupeň: 0917 158 541

  pre II.stupeň: 031 789 75 50

  sekretariát: 031 789 75 50, 0911 332 178

  jedáleň: 031 789 04 50, 0911 332 191

Fotogaléria