Navigácia

             Naša škola, pôvodne ZDŠ na Kostolnej ul., vznikla 1. augusta 1964.


Čestný názov školy "Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava" nám bol prepožičaný od 1.12.2000 Ministerstvom školstva Slovenskej republik na základe dlhodobo dosahovaných výborných výsledkov školy vo výchovno- vzdelávacom procese, ako aj v záujmovej činnosti.
Škole bol udelený Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva SR "Certifikát Školy podporujúcej zdravie".
Škola je od šk.r. 2002/2003 zapojená do projektu "Infovek.
Náš Školský vzdelávací program - ŠKOLA OTVORENÁ EURÓPE - KAM CHODIA VŠETCI RADI vychádza z myšlienok projektu Zdravá škol je zameraný na utváranie osobnosti dieťaťa, integráciu intelektovo nadaných žiakov a podporu cudzích jazykov.
 

Vízia školy:                                           Škola, preferujúca rovnosť šancí, 

                                                                 škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším

                                                                 a zodpovedným za svoj rozvoj.

 

Naše školské priority:                         tolerancia  - Každý človek má svoje miesto v spoločnosti.                                   

tvorivosť     - Možnosť sebarealizácie.

                            - Ak chceš hýbať svetom, pohni najprv sebou.

zmysluplnosť učenia - Neučíme sa pre školu, ale pre život.

                           zodpovednosť - Vzdelanie je jediná dostupná vec, ktorej môže  maťčlovek koľko chce.

komunikáciA       -  Rešpektovanie pravidiel spolunažívania.

                                  -  Kultúra vyjadrovania.

 

Strategický cieľ školy:                         Pripraviť v priebehu horizontu troch rokov vyučovanie tak, aby bolo orientované na zisk kľúčových kompetencií žiakov.

Úspešnou realizáciou takýchto procesov v každom vyučovacom predmete žiaci získajú kompetencie na celoživotné vzdelávanie:

1. komunikačné schopnosti a spôsobilosti

2. schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy

3. pracovať s modernými informačnými technológiami

4. personálne a sociálne schopnosti

5. schopnosť presadzovať občianske princípy

 

Profilácia školy:                                    Kvalitné jazykové vzdelávanie

Integrácia intelektovo nadaných detí

Rozvoj technického myslenia a informatiky

Rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti

Podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase

                                                                                     Rozvoj emocionálnej inteligencie

Vzhľadom k filozofii a prioritám školy sa snažíme o rozvíjanie schopností a utváranie osobnosti dieťaťa s dôrazom na cudzie jazyky, rozvíjanie intelektu nadaných žiakov a ich integráciu.

Snažíme sa čo najviac o prepojenie učiva so životom. 

Pri  vyučovaní využívame rôzne metódy, aby bolo učenie pre žiakov zaujímavé a tvorivé.

Chceme aj naďalej vytvárať veľmi dobré podmienky pre ďalšie zvyšovanie vedomostnej úrovne našich žiakov na základe tvorivej práce pedagogických pracovníkov a žiakov, pri ktorej bude hlavnú pomoc zohrávať informatizácia školstva.

Pokúsime sa o základnú zmenu vo filozofii školy vytvorením Otvorenej školy, kde budú škola a rodičia tvoriť komunitu, ktorá sa bude častejšie stretávať a bude spoločne riešiť prípadné problémy.

Nechceme žiakom len poskytovať vzdelanie, ale aj priestor na trávenie svojho voľného času formou krúžkov, zábavy a športu.

Škola dlhodobo spolupracuje so Základnou školou s Materskou školou Dolní Loučky z Českej republiky.

Oblasti spolupráce:

 1. Výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacej činnosti medzi pedagógmi, najmä v oblasti práce s počítačmi a nových metód a foriem výučby.
 2. Športovej činnosti: vzájomné športové stretnutia žiakov oboch škôl ( atletika, futbal, vybíjaná, basketbal.....).
 3. Organizovaní kultúrnych akcií pedagógov a žiakov škôl, ktoré sa uskutočnia v rámci priateľských návštev.
 4. Priateľských ( neformálnych ) stretnutiach pedagógov a žiakov škôl.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď
  Komenského 3064/41
  926 01 Sereď


 • riaditeľ: 031 789 75 50, 0907 582 053

  zástupca riaditeľa:
  pre I.stupeň: 0917 158 541

  pre II.stupeň: 031 789 75 50

  sekretariát: 031 789 75 50, 0911 332 178

  jedáleň: 031 789 04 50, 0911 332 191

Fotogaléria